Trefwoord:

15-11-2019
Stilstaan bij uw nalatenschap kan lonend zijn!

Stilstaan bij uw nalatenschap kan lonend zijn Als u komt te overlijden zijn uw erfgenamen erfbelasting verschuldigd over de erfenis. Bij het verkrijgen van dit vermogen hebt u tijdens uw leven al ... lees meer

Werkgever moet slapend dienstverband op verzoek werknemer beëindigen

14-11-2019
Werkgever moet slapend dienstverband op verzoek werknemer beëindigen

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte loondoorbetaling is ... lees meer

Geen persoonsgebonden aftrek voor niet-ingezetene

14-11-2019
Geen persoonsgebonden aftrek voor niet-ingezetene

In 1995 heeft het Hof van Justitie EU het arrest Schumacker gewezen. Uit dat arrest volgt dat een verschil in behandeling tussen ingezetenen en niet-ingezetenen met betrekking tot belastingvoordelen ... lees meer

Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

07-11-2019
Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter invoering van een minimumtarief voor zzp’ers ter consultatie gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen reageren op ... lees meer

AOW-leeftijd blijft 67 jaar in 2025

07-11-2019
AOW-leeftijd blijft 67 jaar in 2025

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd in het jaar 2025 67 jaar zal bedragen. Dat is gelijk aan de AOW-leeftijd in 2024 ... lees meer

Navordering naar aanleiding van inkeer

07-11-2019
Navordering naar aanleiding van inkeer

De reguliere termijn waarbinnen een navorderingsaanslag moet worden opgelegd bedraagt vijf jaar. Er geldt een verlengde termijn van twaalf jaar wanneer de navordering betrekking heeft op in het ... lees meer

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

07-11-2019
Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

De premiesystematiek van de Werkhervattingskas (Whk) voor startende werkgevers wordt per 1 januari 2020 aangepast. Dat is het gevolg van een arrest van de Hoge Raad. De Hoge Raad was van oordeel dat ... lees meer

Aanslag tijdig vastgesteld

31-10-2019
Aanslag tijdig vastgesteld

Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de voor het vaststellen van de aanslag geldende termijn is bekendgemaakt en de dagtekening van het aanslagbiljet is gelegen voor het einde ... lees meer

Minimumloon per 1 januari 2020

31-10-2019
Minimumloon per 1 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2020 vastgesteld. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt het ... lees meer

Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan

31-10-2019
Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan

De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem kan hebben. Daarom mag de werkgever niet te snel aannemen dat ... lees meer

Bewijs verzending bezwaarschrift

24-10-2019
Bewijs verzending bezwaarschrift

Van de indiening van een bezwaar- of beroepschrift bij verzending per post is pas sprake wanneer alle noodzakelijke handelingen zijn verricht om een poststuk door middel van de postdienst de ... lees meer

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

24-10-2019
Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang ... lees meer